Monday, July 7, 2014

Hero Pleasure slogan

मजबूती में दम कीमत में कम,
 हीरो प्लेजर साथ निभाए हरदम।।

हीरो प्लेजर में दम दाम में कम
ekbZyst es uacj 1 cu

Friday, April 11, 2014

vos;jusl http://4.bp.blogspot.com/-gNt9N_JO6xA/T9wkLBE_RwI/AAAAAAAAI1Y/AFom0XxUB2k/s1600/31-election-logo.jpgfor election Awarness  10/04/2014
·      oksV gS vf/kdkj gekjk]
oksV dRrZO; gS gekjk AA
Vote hai aadhikar humara
Vote kartvya hai humara

·      http://4.bp.blogspot.com/-gNt9N_JO6xA/T9wkLBE_RwI/AAAAAAAAI1Y/AFom0XxUB2k/s1600/31-election-logo.jpglgh mEehnokj dks oksV nhft,]
ns’k fgr es ;ksxnku dhft, AA
sahi ummidwar ko vote dijiye
desh hit me yogdan kijiye

·      pquko vk;ksx dk lkspuk]
lgh fu"i{k pquko gksuk AA
chunav ayog ka sochna
sahi nishpaksh chunav hona
·      pquko vk;ksx dh utj]
mEehnokj dh gj xfrfof/k ij utjAA
chunav ayog ki nazar
ummidwar ki har gatividhi par nazar
·      vki ernku dhft,]
ns’k ds fodkl es Hkkxhnkj cfu,AA
aap matdan kijiye |
desh ke vikas me bhagidar baniye ||

·      jktusrk gS ns’k dh rdnhj]
 lgh usrk ds pquko es oksV dhft, t:j AA
rajneta hai desh ki takdeer |
sahi neta ke chunav me vote kijiye jarur ||

·      vkidk OkksV gS veqY; ]
 vki lekf>, vius oksV dk eqY;AA
aapka vote hai amulya
aap samjiye apne vote ka mulya

·      pquko vk;ksx dk bZjknk ]
lgh fu"i{k pquko djkus dk oknkAA
chunav ayog ka irada
sahi nishpaksh chunav karane ka vada

·      pquko vk;ksx dk iz;kl]
  fdlh ernkrk dks ijs’kkuh dk u gks vglklAA
chunav ayog ka prayas
kisi matdata ko pareshani ka na ho ahsaas
·      pquko vk;ksx ls djuk gks lEidZ]
             rqjar fu’kqYd 1950 es dfj, dkyAA
chunav ayog se karna hoga sampark
turant nishulk 1950 me kariye kaal

·      vkidh dqN gks f’kdk;r]
 17 vjsjk fgyl Hkksiky dhft, n:[LrAA
Aapki kuch ho shikayat
17 arera hills Bhopal kijiye durukhast
·      oksV gS vuqie migkj]
            bls u dfj, csdkjAA
vote hai anupam uphar
ise na kariye bekar

·      pquko vk;ksx dk y{;]
   lafo/kkuqlkj pquko djkuk gS mnzs’;AA
chunav ayog ka lakshya
samvidanusar chunav karana hai uddeshy
·      xkWo vkSj ‘’kgj es gS ’kksj ]
          lcdks ernku djuk gS t:j AA
gaav aur shahar me hai shor
sabko matdan karna hai jarur
·      ns’k dh cnkyuk gks rdnhj]
      oksV lgh usrk dks nsuk gksxk t:j AA
desh ko badalna ho takdeer
vote sahi neta ko dena hoga jarur

·      fodflr jk"Vª dh gks dYiuk]
           lgh Nfo ds usrk dks pquukAA
viksit rashtr ki ho kalpana
sahi chavi ke neta ko chunna


·      u dke u ykijokgh u cgjusokth]
      ernku djus es ekfj, loZizFke ckthAA
Na kam Na laparwahi na bhahanebaji
Matdan karne me maariye sarvpratham baji

·    yksdrU= dk vk/kkj]
        oksV nsuk gS lcdk vf/kdkjAA
loktantra ka aadhar
vote dena hai sabka aadhikar

·          lgh fu.kZ; fyft,]
        bZekunkj izfrfuf/k dks oksV nhft, AA
Sahi nirnnay lijiye
Immandar pratinidhi ko vote dijiye  

·      lHkh ernkrk 25 rjh[k dks dhft, ernku]
              yksdra= dh j{kk es gksxk vkidk egk;ksxnku AA
sabhi matdata 25 tarik ko kijiye matdan
loktantra ki raksha me hoga aapka mahyogdan
·      vius fo/kk;d dh dhft, igpku]
            lgh mEehnokj ds i{k es dhft, ernku AA
apne vidayak ki kijiye pehchan
sahi ummidwar ke paksh me kijiye matdan
·      lkjs dke NksM nks]
         25 ucEoj dks viuk oksV nks AA
Sare kam chod do
25 nov ko apna vote do


·      25 ucEcj dks gS ernku]
        blh fnu vius dke es nsuk vYi fojkeAA
25 nov ko hai matdan
Issi din apne kam me dena alp viram


·      ernku ds fnu jf[k,off day
  Vkdht]fFk;sVj fidfud dks dfj, Mªk;Ms AA
Matdan ke din rakhiye offday
Tokij,theatre pichnic ko kariye dryday

·      Tkkx:d ernkrk]
      iztkrU=dh gS izk.kok;q AA
jagruk matdata
prajatantriki hai prarvayu·      yksdrU= ds izgjh]
 oksV nsuk lek>rs gS t:jh AA
Loktantra ke prahari
Vote dena samjhte hai jaruri

·      vkidk oksV gS cgqeqY;]
       iztkrU= ds fy, gS veqY; AA
Aapka vote hai bhumulya
Prjatantra ke liye hai amulya

·      lHkh ernkrkvks dk dRrZO;]
          ernku djuk t:jh dRrZO; AA
Sabhi matdatao ka kartavya
Matdan karna jaruri kartavya


·      u efnjk u rupaia u dEcy]
   bZekunkj izfrfuf/k djsxk lekL;k dk gy AA
na madhira na rupaiya na kambal
immandar pratinidhi karega samasya ka hal·      fdlh ds cgdkos es u vkbZ,]
       leZfir lsokHkkoh dks oksV nhft, AA
Kisi ke bhakave me na aiye
Samarpit sevabhavi ko vote dijiye


·      yksdrU= dh vlyh rkdr ]
           ernkrk gS iztkra= dh ’kfDr AA
Loktantra ki asli takat
Matdata hai prajatantra ki shanti


·      lkjs okns oknks dks dhft, utjvUnkt]
       yksdrU= dh j{kk es lgh izfrfu/ dk dhft, pquko AA
sare vade vado ko kijiye nazar aandaz
loktantra ki raksha me sahi prtinidhi ka kijiye chunav


·      viuk oksV t:j Mkfy,]
               yksdrU= dks etcwr dhft, AA
APANA VOTE JARUR DALIYE |
LOKTANTRA KO MAJBUT KIJIYA ||


·       cwWn cwWn ls curk gS lkxj]a
·        BUND BUND SE BANTA HAI SAGAR |
    AAPKE VOTE SE BANEGI SARKAR ||

·      iztkrU= dh pkgrs gks lQkyrk]
             ernku djus es ugha djuk foQkyrk AA
PRAJATANTRA KI CHAHTE HO SURAKSHA |
MATDAN KARNE ME NAHI KARNA VIFALTA ||
·      iztkra= dh pkgrs gks lqj{kk]
         erkf/kdkj es ykbZ, ldzh;rk AA
PRAJATANTRA KI CHAHTE HO SURAKSHA |
MAATADHIKAR ME LAYIYE 100%SAKRIYATA ||
·      iztkra= dh izk.kok;q dks gS ladV]
  lgh izfrfuf/k dks pqudj dfj, yksdra= dh j{kk AA
RES.   SIR/MADAM                                
         We made slogan  & Tagline of Different   TYPE                                             
Reserve Bank of Indian wanted symbol for the indian currency which we have sent the symbol and get selected in final list also and we have also sent logo for redesigning of Indian Railway. We have long experience in designing LOGO and SYMBOL. If you want this type of symbol and logo   we are ready to make for you. We are specialist of making punchline{tagline}we also make slogan for advertisement  of BJP PARTY.We made slogan of  This PARTY    &other Instutions Tagline Desiner This site contain various slogan which is related to various important subjects so please check it and please get added to itrd 
Regard   ANIL BUDDHASEN PATEL 

Electrinocs & Communication  Malwa Instute Of Techonlogy Indore (m.p)
387A Seth Mishri Lal Nagar dist Dewas (M.P) india 455001
Mob. 9893555703 Email : budddhasenpatel@gmail.comTuesday, April 8, 2014

SATYAMEV JAYATE
ü Amir khan ka sapna
Vikshit ho desh apna

vKanya  bhund hatya hai apraadh
Ya karya hai maha paap

vAamir khan ka sochna
Desh se samajik bhurai ka aant karna

·      Desh mai kanyao kai mahtav ko hoga samajna
Esse desh mai samajik uthan hona

Ø Kanyao ka karo saman
isse desh banega mahan

Buddhasenpatel  387 A Seth Mishri Lal Nagar
Dist Dewas (M..P) India 455001 Mob. 09893555703

vINDIAN BANK 

Bhartia banko mai vishwa ko fuckra
Indian bank mai RBI ka suraksha chakra

Ppf ho ya pension
Sbi mai account ho to no tension

Sarkari bank mai nivesh
Sunhare kal mai pravesh

Car ho ya ghar ka loan
aap laga do sirf  sbi ko ek phone

Na mandi na ghotala 
bhartiya  banko mai Rbi ka tala
AXIS BANK
Safalta ki uchi udan
Axis bank ki pehchan

RANBAXY VOLINI
Dard se jab ho aap pareshan
Ranbaxy volini de turant aram
LIC
Surakshit nivesh ka ek he rasta
Lic company se rakhye vasta

Such dukh ka sathi
Lic ko samjho apna pakka sathi

Surakshit nivesh ki jab aaye baat
Har bhartiye ko aaye lic ki yaad

Bhartiya jivan bima nigam ki yognaye
Aap apne sunhare jivan k liye aapnaye

Aapki  jarurat ka hame hai abhas
Lic k pas hai aap k liye policy khas
PATRIKA
Patrika ki nazr
Har khabar par nazar

Patrika ka irada

Har khabar ka ka ho saccha vada
TAG LINE FOR  LEADING BRANDS
Ø D2h
Direct hai correct hai
Manoranjan perfect hai

Ø Dabar honey

Use karo dabar honey
Save karo health  money

Aapke sarir mai tandrusti rahe bani
Aap niamit lete rahe dabar honey
vCHAWANPRAS
Dabar chawanpras
Aaap k sarir ka ho vikas
vDETTOL
Dettol ka matlab                                                                                     aap k suastha ki dekhbhal

·      VICCO  TERMERIC
Jo n iamit vicco turmeric cream lagaye
Kil muhase uske nikat na aaye
vVaselene
Naram  mulayam tuacha clean
Aap hamesha upyog kare vaselene
ü REVITAL
Aapke suastha ka rakhe khayal
Kepsul revital

Revital kepsul ka erada
Aapkn behtar suastha ka vada

§  VOLINI
Dard se  jab ho aap pareshan
Ranbaxy volini de turant aaram

Dard se na ho aap pareshan
Ranbaxy volini  hai dard ka samadhan
vZANDU BALM
Zandu balm                                                                                                                                                                                                            dard ka kam tamam
SANDHI SUDHA
Sandhi sudha
Dard ho aaap se judha
vPEPSI
Ye dil maange more

Pepsi pio aur
CORRUPTION       Hkz"Vkpkj

§    ge gS Hkz"V™kpkjhA
ge gS ns’k ds [kkl njckjhAA
·               gekjs iSls dk Hkkjr es dksbZ ugh j[kokykA
blfy, geus viuk iSlk fLol cSad es MkykAA
§    dksbZ es ugh gS lkglA
blfy, geus fd;k gS ,slk nqLlkglAA
·               geus fnu jkr fd;k gS ,slk Hkz"V™kpkjA
blls ges dekbZ gqbZ gS vijaEikj AA
§    ges ugha gS ns’k dh xjhch egWxkbZ dh ijokgA
ge gS ns’k dh lekL;kvks ls osijckgAA
·               ge Hkz"V™kpkjh es dkSu yxk,xk yxkeA
ges pquk gS ns’k dh turk us ljsvkeAA
§    ges vkxkeh pquko es feysxh dekuA
bl iSls ls ge thr djsxs viuh vklkuAA
·               fLol cSd es ugh gS dksbZ xMcM HkkykA
blhfy, geus fd;k gS ;g egka?kksVkykAA
§    izHkkoh tu yksdiky gS ykukA
ns’k dks Hkz"V™kpkj ls gS cpkukAA


·               tu yksdiky gS ,d vfHk;kuA
izHkkoh yksdiky es djs viuk ;ksxnkuAA
§    izHkkoh yksdiky es vkidk lg;ksx gS t:jhA
vkids lg;ksx ls ljdkj dh Vhe djsxh bls iwjhAA
·               ns’k ls Hkz"V™kpkj feVkud dk ‘’kq: gqvk gS vfHk;kuA
bl tuvkUnksyu es ns viuk iw.kZ ;ksxnkuAA
§    ns’k dks vxj fodkl ds iFk ij gS ys tkukA
ns’k ls Hkz"V™kpkj dks tM ls gksxk feVkukAA
·               xjhc dh xjhch etnwj dh etcwjh uaxs ds rues diMk Hkw[ks dks nks twu dh jksVhA
bu lc ls vxj ikuh gks fot; vkidks djuh gksxhAA
§    lR;kxzg dks lQkyrk es lg;ksxA
izHkkoh yksdiky gS t:jhAA
·               ns’k ds fodkl gsrq gS t:jhA
Hkz"V™kpkj dh tMs gS vR;Ur xgjhA
vki ds iz;kl ls vki cus izgjhAA
·               vki dk iz;kl gS ljkguh;A
Hkz"V™kpkj gks x;k gS vc vlguh;AA
BuddhasenAnil patel  387 A Seth Mishri Lal Nagar

Dist Dewas (M..P) India 455001 Mob. 09893555703

About Me

My Photo
We have made the logo for the RBI which got selected in top 100 list as well as final list. We have also made logo for the Indian Railway. We are making slogans for Safety and Environment Protection

Followers